מדיניות שמירה על הפרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות – פמינה הלבשה תחתונה בע"מ, ח.פ. 510297211

 

 1. כללי
  • במדיניות זו נפרט אודות המידע האישי הנאסף והשימושים הנעשים בו במסגרת רכישה של מוצרים בסניפי או באתר חברת פמינה הלבשה תחתונה בע"מ, ח.פ. 510297211 (להלן "החברה״ או "הרשת").

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הנוגעים לאתר.  החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת גם באתר האינטרנט של החברה -.www.femina.co.il (להלן: "אתר החברה").

 • פרטיות המשתמשים חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמשים אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניהם בעת השימוש באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
 1. המידע שאנו אוספים
  • בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט: שם, כתובת, דוא"ל, טלפון כדומה ("המידע"). לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדומה.
  • לאחר מכן, ייאסף כל המידע הקשור באותה רכישה אשר בוצעה בסניף הרשת או באתר כגון, מועד הרכישה והתשלום, פרטי הרכישה, פרטי קשר – דוגמת מספר טלפון וכתובת הדוא"ל וכן, כל מידע אחר הנדרש לצורך הפקת החשבונית. כל המידע הנ"ל הקשור באותה רכישה אשר בוצעה בסניף/באתר יישמר במאגרי המידע של החברה על פי הוראות כל דין.
  • כמו כן, החברה תהיה רשאית לעשות במידע שימוש למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות ואף למסור את המידע הסטטיסטי לצדדי ג' לרבות מפרסמים וזאת, בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדי ג' לא יזהה את הלקוח באופן אישי ו/או את החברה ויהיה בכפוף להוראות כל דין.
  • החברה רשאית לאסוף מידע צרכני, התנהגותי, וסטטיסטי אודות הרגלי צריכה לא מזוהים אישית של לקוחותיה וזאת, במסגרת מתן השירות בסניפים ובאתר.
  • מובהר כי אין כל חובה חוקית על הלקוח למסור את המידע המפורט לעיל, ומסירתו תלויה ברצון ובהסכמה החופשית של הלקוח. מסירת המידע נדרשת על מנת לקבל את השירות המוצע שכן בלעדיו החברה לא תוכל לספקו. במסירת המידע מסכים הלקוח לתנאי מדיניות פרטיות זו, כמפורט לעיל ולהלן.
  • בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירות, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת חברות לוגיסטיקה/משלוחים, ספקי שירותי ענן (אחסון המידע) וכיוצא באלו, כל זאת בהתאם להוראות הדין.
  • על הלקוח למסור מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשם הלקוח ובעבורו ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.
 2. השימוש במידע
  • במידע הנמסר מהלקוח לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש למטרת ביצוע אותה מטרה והמטרות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר אלא למתן שירותים רלוונטיים כגון שירות משלוחים.
  • מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה שלקוח שלח לחברה דוא"ל, החברה תשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלח את הדוא"ל לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת.
  • במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי, החברה עושה שימוש כדי לשפר את אתר החברה, ההתנהלות המסחרית ואת השירותים המוצעים בו ובחנויות החברה, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לצדדי ג' כאמור, בהתאם להוראות הדין.
  • החברה כאמור עשויה לעשות שימוש במידע לצורך הפקת נתונים סטטיסטיים, מצרפיים ואחרים למטרות שיווק או שיווק ממוקד.
  • כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע לשם מניעת הונאות, אבטחת השירותים, למטרות תפעוליות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, ויצירת קשר עם הלקוח בהתאם להרשאה מצידו.
 3. מסירת מידע לצד שלישי
  • החברה עשויה להעביר מידע לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה, והכל בכפוף להוראות כל דין:
   • על פי דרישת הלקוח ו/או בהסכמתו המפורשת.
   • לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים, על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, לרבות לספק שירותי ענן, לחברת לוגיסטיקה/משלוחים וכיוצ"ב;
   • בכל מקרה בו יופרו תנאי השימוש, לרבות תנאי תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם הלקוח יבצע או ינסה לבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באמצעות השירות ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, והתקנון, וכן מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
   • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;
   • לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על החברה חבות לעשות זאת;
   • לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
   • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין;
 1. אבטחת מידע
  • החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו לה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות משתמש הקצה, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.
 2. יצירת קשר בנושא פרטיות
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הלקוח או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב אל החברה בפרטי הקשר המפורטים בתקנון האתר (קישור).

 

 

5760\1\137

Copyright © 2013-present Adobe, Inc. All rights reserved.