תקנון – מועדון לקוחות - פמינה

1. כללי

1.1 מטרת התקנון להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל מועדון הלקוחות של חברת פמינה תעשיית גומי טקסטיל בע"מ (להלן: "החברה" או "פמינה").
1.2 פמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון מועדון הלקוחות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, וזאת בכפוף להוראות כל דין.

2. הגדרות:

2.1 "הרשת" – רשת החנויות המופעלות על ידי החברה תחת שמה.
2.2 "שנת החברות הראשונה" – ניתנת לחבר המבקש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ללא חיוב, ממלא את פרטיו בטופס בקשת ההצטרפות וחתם עליה והחברה אישרה את חברותו במועדון.
2.3 "דמי חידוש" – תשלום שנתי חד פעמי בסך של 39.90 (כולל מע"מ) לחברה, או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מעת לעת, אשר יקנו לחבר במועדון, חברות למשך שנה אחת נוספת, לתקופה שמיום סיום שנת החברות הראשונה (אשר ניתנת ללא תשלום), בגינה לא נדרש תשלום, ובמהלך 12 חודשים עוקבים, בכפוף לאמור בתקנון זה.
2.4 "חבר" – לקוח שמילא את פרטיו בטופס בקשת ההצטרפות וחתם עליה והחברה אישרה את חברותו במועדון.
2.5 "הטבות מועדון" – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן. החברה שומרת על זכותה לשנות את הטבות המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בכפוף להוראות כל דין:
(1) הזכות לקבלת מתנת הצטרפות משתנה על פי שיקול דעת החברה ועל פי המלאי הקיים בסניף הרלוונטי בו מתבצעת מסירת המתנה (להלן: "הטבת הצטרפות");
(2) הזכות לקבלת מתנה נוספת, בהתאם למלאי הסניף הרלוונטי ו/או כל שיקול אחר של החברה.
"מתנה תקופתית", קרי מתנה אשר החבר יהיה זכאי לקבל אחת בכל תקופה שתעמוד על מספר חודשים, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של החברה, ובכפוף להוראות כל דין.
(3) הזכות ל"הטבת יום הולדת" – החבר יהיה זכאי להנחה של 50% הנחה בקנייה בסניפי הרשת השונים, כולל חנויות עודפים, אשר בהן ההטבה תקפה ביחס לקולקציה חדשה בלבד. ככל שישנן ו/או שיהיו (להלן: "הטבת יום הולדת"). הטבת יום הולדת תקפה בעבור החבר בלבד, כנגד הזדהות כחבר/ת מועדון או בהצגת ת"ז, וניתן לממשה בחודש הקלנדרי (הלועזי) שבו חל יום הולדתו של החבר. אין כפל מבצעים והנחות במימוש הטבת יום הולדת.

3. הצטרפות וחברות במועדון

3.1 ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "המועדון") של החברה תתאפשר לכל המעוניין בכך, בכפוף למילוי פרטים וחתימה במסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה (להלן: "בקשת ההצטרפות"), באתר האינטרנט של החברה או בסניפי החברה השונים – באמצעות מחשב הסניף או באמצעות משלוח קישור לנייד המבקש להצטרף.
3.2 האחריות על נכונות הפרטים ומהימנותם, ועדכון הפרטים ככל שיש בהם שינוי, הינה על המבקש להצטרף.
3.3 החברה לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מטעמים סבירים ובהתאם להוראות כל דין.
3.4 החברות במועדון מותנית בין היתר במילוי טופס הסכמה להצטרפות המועדון הכוללת את הפרטים האישיים של המבקש להצטרף ובמסגרת כך: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר נייד, והסכמה לקבלת דיוור או פרסום מהחברה לטלפון הנייד ו/או לכתובת הדואר ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית של החבר.
3.5 למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, חתימת המבקש להצטרף על גבי טופס ההסכמה להצטרפות ובמסגרתו מתן הסכמה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים לצרכי דיוור או פרסום.
3.6 יובהר כי כל מידע אודות החבר המצטרף שהצטרף בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב לקניינה של החברה והחבר המצטרף מוותר בהצטרפותו על כל טענה ביחס לשימוש במידע, כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות.
3.7 כל חבר רשאי לדרוש מהחברה להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון, וזאת באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת info@femina.co.il במקרה זה הוא ייחשב כמי שפרש מהמועדון.
3.8 פרטי חבר המועדון ישמרו על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
3.9 ככל וחבר המועדון יתנגד לשימוש במידע אודותיו, יהא עליו להודיע לחברה בכתב ובמקרה זה יימחק שמו ממאגר המידע והוא ייחשב כמי שפרש מהמועדון. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל, יישארו בידי החברה ו/או מי מטעמה וכן לא יעשה בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חבר המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק ודיוור שיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, והכל בכפוף להוראות כל דין.
3.10 חבר מועדון זכאי לעיין במידע אודותיו, המוחזק במאגר המידע של החברה.
3.11 חבר מועדון שמצא, לאחר עיון במידע אודותיו, כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה, בבקשה לתקן את המידע.

4. תקופת החברות במועדון

4.1 תקופת החברות במועדון (להלן: "תקופת החברות") תחל במועד קבלת אישור החברה על ההצטרפות למועדון, ותסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם):
4.1.1 בתום שנה אחת מיום תחילת החברות ככל ולא חידש החבר את חברתו ושילם דמי חידוש;
4.1.2 במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בסעיפים 5.6 ו-6.5 לתקנון זה.
4.2 תקופת חידוש החברות במועדון, תחל במועד שבו יחולו התנאים המפורטים להלן במצטבר (להלן: "תקופת החידוש"):
4.2.1 הסתיימה תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש קודמת, לפי העניין;
4.2.2 שולמו לחברה דמי החידוש לגבי התקופה הרלוונטית במלואם.
4.3 תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם):
4.3.1 לאחר שנה אחת מיום ההרשמה למועדון או חידושו, לפי העניין;
4.3.2 במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בסעיפים 5.6 ו-6.5 לתקנון זה.

5. תנאי החברות

5.1 החברות במועדון הינה של החבר באופן אישי ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר. החברות מוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים ואינם תאגידים.
5.2 הזכאות להטבות המועדון מותנית במסירת פרטים מזהים במעמד הקניה, בצרוף תעודת זהות או רישיון נהיגה של החבר (להלן: "תעודה מזהה").
5.3 ניתן לעשות שימוש בחברות המועדון בכל סניפי הרשת בישראל. בחנויות העודפים של הרשת – ניתן לעשות שימוש בחברות המועדון באמצעות קבלת הנחות מיוחדות על קולקציה חדשה בלבד. הרשת רשאית להרחיב את זכאות השימוש בהטבות המועדון בחנויות העודפים מעבר לקולקציה חדשה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם להוראות הדין.
5.4 חבר המועדון יהיה זכאי להטבות המועדון כמפורט בסעיף 2.4 לעיל.
5.5 במהלך קיום מבצעים מסוימים או הטבות מסוימות, כפי שיוגדרו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, תהיה החברה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות המועדון ו/או להגביל את השימוש בהטבה אחת בלבד, כלומר – יהיה על החבר לבחור – להשתמש בהטבות המועדון או להשתמש בהטבה כללית אחרת.
5.6 החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ופעל בניגוד להוראות התקנון, ובכפוף להוראות כל דין.
5.7 במקרה של שימוש בחברות המועדון שלא בתום לב, החברה רשאית להפסיק את החברות במועדון הלקוחות לאלתר, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להוראות כל דין.

6. זכויות החברה

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:
6.1 לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות, וכיוצא בזה מבצעים אחרים, הכול לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של החברה.
6.2 לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי החידוש, ככל שיהיו, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף להוראות כל דין.
6.3 בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה, מובהר מפורשות כי דמי חידוש החברות, ככל שנדרשו ושולמו, לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה יראו בהטבת ההצטרפות החד פעמית כתמורה מלאה בגין דמי החידוש כאמור.
6.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא ו/או לשנות את תנאיו ואת ההטבות הניתנות לחברים בו, בכפוף להתראה מוקדמת לחברי המועדון, כנדרש ולהוראות כל דין.
6.5 החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה: שימוש לרעה בחברות המועדון, סכסוך בין החברה לחבר מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות החבר כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהחבר התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות חבר באופן הפוגע החברה ו/או בתחום חנויות החברה, וכיוצ"ב כל התנהגות ו/או התנהלות של החבר שאינה מקובלת על החברה.

7. כללי

7.1 תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.
7.2 אלא אם ייקבע אחרת מפורשות בכתב, לא יתקיים כפל מבצעים ו/או הטבות.
7.3 החברה רשאית להודיע לחברי המועדון על הפסקת פעילות המועדון בכל דרך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן התראה מראש בהתאם להוראות כל דין.
7.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, בכפוף להוראות כל דין. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי באתר החברה.
7.5 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לכל קהל חברי המועדון, נשים וגברים כאחד.
7.6 תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות, וכל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא, הבין והסכים לכלל הוראות תקנון זה.
7.7 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
7.8 לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי השירות של החברה בימים א'-ה' בטלפון: 03-7515062.
7.9 או בכתובת הדואר האלקטרוני כדלקמן: info@femina.co.il.
7.10 ניתן לעיין בתקנון מועדון הלקוחות במשרדי החברה בכתובת: רחוב תובל 15, בעיר רמת גן.


5760\1\80